Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van shop.academischrijden.nl, gevestigd te Hooghalen. Onder
shop.academischrijden.nl vallen de volgende websites: www.shop.academischrijden.nl

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
shop.academischrijden.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen
op de internetsite van shop.academischrijden.nl.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de
leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of
specifieke voorwaarden
of bedingen van derden niet door shop.academischrijden.nl erkend.
1.4 shop.academischrijden.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal shop.academischrijden.nl
bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is
(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van
de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van shop.academischrijden.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn
voldaan zodra de door shop.academischrijden.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer
zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet
verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van)
de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken
zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken
niet aan shop.academischrijden.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is
gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn
van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij shop.academischrijden.nl via de
klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze
beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt shop.academischrijden.nl er
zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het
volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer
wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of
verouderen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij shop.academischrijden.nl, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van shop.academischrijden.nl. shop.academischrijden.nl houdt
zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan
derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 shop.academischrijden.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite
en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke
gegevens.
5.3 shop.academischrijden.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke
mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 shop.academischrijden.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen
aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door
partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede
in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van shop.academischrijden.nl komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. shop.academischrijden.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor
de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door
de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van
de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
shop.academischrijden.nl) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van
shop.academischrijden.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en
kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan shop.academischrijden.nl
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en
in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop
na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending
geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door shop.academischrijden.nl gegrond worden
bevonden, zal shop.academischrijden.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos
vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding
treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van shop.academischrijden.nl en
mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van shop.academischrijden.nl)
tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van shop.academischrijden.nl gedekte bedrag. Iedere
aansprakelijkheid van shop.academischrijden.nl voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst.
6.5 shop.academischrijden.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend
personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens
shop.academischrijden.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft
gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C)
de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
shop.academischrijden.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van
de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
shop.academischrijden.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3
werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden shop.academischrijden.nl slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van shop.academischrijden.nl gelden niet automatisch ook voor
nabestellingen.
7.5 shop.academischrijden.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de
afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,
indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen shop.academischrijden.nl en een klant komt tot stand nadat
een bestelling opdracht door shop.academischrijden.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 shop.academischrijden.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende
gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de
internetsite van shop.academischrijden.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 shop.academischrijden.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar
verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of
wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden
van leveranciers en/of fabrikanten van shop.academischrijden.nl alsmede van
hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen
gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 shop.academischrijden.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
shop.academischrijden.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien shop.academischrijden.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde
c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 shop.academischrijden.nl is niet aansprakelijk voor schade aan objecten onstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op
de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door shop.academischrijden.nl aan de afnemer verkochte en
geleverde zaken blijft bij shop.academischrijden.nl zolang de afnemer de vorderingen van
shop.academischrijden.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte
of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten
nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van shop.academischrijden.nl
wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en
kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door shop.academischrijden.nl geleverde zaken welke onder het
eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming
aan shop.academischrijden.nl of een door shop.academischrijden.nl aan te stellen derde om, in alle
gevallen waarin shop.academischrijden.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer
verplicht shop.academischrijden.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan
op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven aan shop.academischrijden.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen shop.academischrijden.nl
en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de
bevoegde rechter binnen het arrondissement Hooghalen kennis, tenzij
shop.academischrijden.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter
van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen.